MgA. Mgr. Pavel Kryl
advokát
Informace ke zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů

MgA. Mgr. Pavel Kry, advokát, č. ev. ČAK 15356

se sídlem Na Baště sv. Jiří 7/258, 160 00 Praha 6

E-mail: pavel.kryl@akancelar.cz

Tel: 222 211 123

 

Právní základ pro zpracování

Smlouva o poskytování právních služeb či obdobná smlouva, jejímž předmětem jsou právní nebo obdobné služby (smlouva příkazní, smlouva o úschově a svěřenecké správě atp.) (dále jen „smlouva“)

Poskytování osobních údajů je povinností subjektů údajů – účastníků smlouvy (dále jen "účastníci smlouvy"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

 

Účel zpracování

Poskytování právních (obdobných) služeb podle smlouvy uzavřené s účastníky smlouvy

 

Příjemci osobních údajů

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

Poskytovatelé údržby informačního systému

Poskytovatelé účetních služeb

Další příjemci dle potřeb a pokynů účastníků

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Práva účastníků smlouvy

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že účastníci smlouvy mají právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Účastníci smlouvy mají také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jejich žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje mají účastníci smlouvy právo kdykoli doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o účastníkovi smlouvy zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a účastník smlouvy o to požádá.

 

Účastník smlouvy má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má účastník smlouvy právo kdykoli vznést námitku.

 

Právo na přenositelnost údajů dává účastníkovi smlouvy možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s účastníky smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 

V případě, že budou účastníci smlouvy jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech účastníků smlouvy je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 


  • Mobilní telefon
    + 420 604 238 309
  • E-mail
    pavel.kryl@akancelar.cz
  • Kancelář
    Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6
Copyright © 2014 MgA. Mgr. Pavel Kryl | admin