MgA. Mgr. Pavel Kryl
advokát

 

Služby

 V rámci generální praxe poskytuji právní pomoc zejména v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a autorského. Vzhledem k úzké spolupráci s advokátní kanceláří Dub & Beránek jsem připraven zajistit služby i v rámci ostatních právních odvětví. V rámci veškeré agendy poskytuji konzultace, sepisuji a připomínkuji smlouvy a další dokumenty, vypracovávám stanoviska a zastupuji své klienty před rozhodci, soudy či jinými orgány státní správy.

Smluvní agenda

Za zcela zásadní při přípravě a připomínkování smluv považuji zajištění stabilního, přehledného a srozumitelného smluvního vztahu tak, aby nedocházelo ke zbytečným sporům mezi smluvními stranami. V této části agendy mám doposud nejrozsáhlejší praktické zkušenosti se smlouvami o koupi a prodeji nemovitostí a dalšími běžnými smluvními typy (o dílo, licenční, o zápůjče, o převodu podílu ve společnosti apod.). 

Sporná agenda

Při převzetí zastoupení v rámci sporu nejprve s klienty analyzuji možná rizika, tj. nejen samotný předpokládaný výsledek, ale i nákladnost a časovou náročnost sporu. Z praxe vím, že právě tento moment bývá z v rámci celého sporu zásadní a své klienty tak, v případě, že se takový postup jeví s ohledem na jejich zájmy nejvhodnější, vedu ke smírnému řešení. 

Vymáhání pohledávek

Vymožení prokazatelné pohledávky nebývá problémem právním. Vzhledem k investicím, které až do samotného úspěšného vymožení hradí věřitel (soudní poplatky, náklady na právní zastoupení apod.) se pokouším se svými klienty vždy zhodnotit, zda se jedná o investici návratnou. S ohledem na úzkou spolupráci s několika exekutory nehrozí mým klientům takřka žádné navýšení nákladů v rámci samotné exekuce.

 


  • Mobilní telefon
    + 420 604 238 309
  • E-mail
    pavel.kryl@akancelar.cz
  • Kancelář
    Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6
Copyright © 2014 MgA. Mgr. Pavel Kryl | admin