MgA. Mgr. Pavel Kryl
advokát

Služby

V rámci generální praxe poskytuji právní pomoc zejména v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a autorského. Vzhledem k úzké spolupráci s advokátní kanceláří Dub & Beránek jsem připraven zajistit služby i v rámci ostatních právních odvětví. V rámci veškeré agendy poskytuji konzultace, sepisuji a připomínkuji smlouvy a další dokumenty, vypracovávám stanoviska a zastupuji své klienty před rozhodci, soudy či jinými orgány státní správy.

Smluvní agenda

Za zcela zásadní při přípravě a připomínkování smluv považuji zajištění stabilního, přehledného a srozumitelného smluvního vztahu tak, aby nedocházelo ke zbytečným sporům mezi smluvními stranami. V této části agendy mám doposud nejrozsáhlejší praktické zkušenosti se smlouvami o koupi a prodeji nemovitostí a dalšími běžnými smluvními typy (o dílo, licenční, o zápůjče, o převodu podílu ve společnosti apod.). 

Sporná agenda

Při převzetí zastoupení v rámci sporu nejprve s klienty analyzuji možná rizika, tj. nejen samotný předpokládaný výsledek, ale i nákladnost a časovou náročnost sporu. Z praxe vím, že právě tento moment bývá z v rámci celého sporu zásadní a své klienty tak, v případě, že se takový postup jeví s ohledem na jejich zájmy nejvhodnější, vedu ke smírnému řešení. 

Vymáhání pohledávek

Vymožení prokazatelné pohledávky nebývá problémem právním. Vzhledem k investicím, které až do samotného úspěšného vymožení hradí věřitel (soudní poplatky, náklady na právní zastoupení apod.) se pokouším se svými klienty vždy zhodnotit, zda se jedná o investici návratnou. S ohledem na úzkou spolupráci s několika exekutory nehrozí mým klientům takřka žádné navýšení nákladů v rámci samotné exekuce.

 

Informace pro spotřebitele

Informace o poskytování právních služeb advokátem pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a kteří hodlají s advokátem uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Pro účely těchto informací je klientem pouze klient v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Mé kontaktní a další údaje jsou tyto:

MgA. Mgr. Pavel Kryl, advokát, trvale spolupracující s Advokátní kanceláří Dub & Beránek, s.r.o., sídlem Na baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, IČ 02408856, č. ev. ČAK 15356, DIČ CZ8110130248. Další kontaktní údaje jsou níže.

Způsob stanovení odměny je uveden na těchto webových stránkách v sekci "Ceník".

Advokát je povinně pojištěn z odpovědnosti za újmu způsobenou klientovi, přičemž minimální limit pojistného plnění z pojištění advokátů vykonávajících advokacii samostatně činí 7.000.000,- Kč. Advokát má sjednáno pojištění do 10.000.000 Kč.

Práva klienta z případného vadného plnění advokáta

Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ukončení poskytování právních služeb

Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, případně pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů. Advokát je dále oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Mimosoudní řešení sporů

Klient bere na vědomí poučení advokáta, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pokud v případě sporu klienta s advokátem nedojde k dohodě, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora. Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz – jsou zde rovněž informace týkající se pravidel České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.


  • Mobilní telefon
    + 420 604 238 309
  • E-mail
    pavel.kryl@akancelar.cz
  • Kancelář
    Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6
Copyright © 2014 MgA. Mgr. Pavel Kryl | admin